Publicēts www.vid.gov.lv

Fiziskajai personai IR JĀSNIEDZ:

 • informācija līdz 2014.gada 30.jūnijam;
 • par aizdevumiem, kas saņemti līdz 2013.gada 31.decembrim no viena aizdevēja;
 • kuru neatmaksātā daļa pārsniedz 15 000 EUR.

Informācija NAV JĀSNIEDZ, ja aizdevējs ir:

 • kredītiestāde (banka)[*];
 • krājaizdevumu sabiedrība*;
 • licencēts patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniedzējs (licencētu pakalpojumu sniedzēju saraksts pieejams www.ptac.gov.lv);
 • persona, ar kuru to saista laulība vai radniecība līdz trešajai pakāpei Civillikuma izpratnē (piemēram, bērni, vecāki, brāļi un māsas, vecvecāki un tml).

Informācija nav jāiesniedz par aizdevumiem, kas saņemti no dažādiem aizdevējiem, ja to kopsumma pārsniedz 15000 EUR, bet no viena aizdevēja saņemtais aizdevums nepārsniedz 15000 EUR.

Informācija par neatmaksāto aizņēmuma daļu virs 15 000 eiro ir jāsniedz, aizpildot  veidlapu „Informācija par aizdevumu fiziskajai personai” II sadaļa.

Informāciju VID var iesniegt vairākos veidos:

 • personīgi jebkurā VID klientu apkalpošanas centrā;
 • nosūtot  VID pa pastu;
 • elektroniski, VID Elektroniskā deklarēšanas sistēmā nestrukturēta dokumenta veidā;
 • sūtot uz e-pasta adresi NP.lietvediba@vid.gov.lv ar drošu elektronisko parakstu.

Veidlapā jānorāda informācija par:

 • aizdevēju (vārds, uzvārds vai nosaukums, personas kods vai reģistrācijas numurs);
 • aizdevuma ņēmēju (vārds, uzvārds, personas kods);
 • par aizdevuma izsniegšanas datumu;
 • par aizdevuma neatmaksāto daļu 2013.gada 31.decembrī (aizdevuma neatmaksātās daļas apmērs tiek norādīts euro);
 • līgumā paredzēto atmaksas termiņu.

Ja aizdevums ir izsniegts latos vai citā valūtā, kas nav euro, nosakot tā neatmaksāto daļu euro, tiek izmantots Latvijas Bankas noteiktais kurss 2013.gada 31.decembrī. Ja aizdevums nav izsniegts latos vai euro, tad, nosakot aizdevuma neatmaksātā daļas apmēru euro, sākotnēji tā pēc Latvijas Bankas noteiktā kursa 2013.gada 31.decembrī tiek pārrēķināta latos, un pēc tam no latiem pēc Latvijas Bankas noteiktā kursa euro.

Veidlapas aizpildīšanas piemēri

1.piemērs
Arnis Bērziņš 2012.gada 15.februārī ir saņēmis aizdevumu Ls 45 000 no SIA „AD”, kurai nav licences patērētāja kreditēšanas pakalpojumu sniegšanai. Aizdevuma atmaksas termiņš ir noteikts 2022.gada 15.februāris. Aizdevuma neatmaksātā daļa 2013.gada 31.decembrī ir Ls 27 058,30 vai 38500,49 eiro (27 058,30 / 0,702804).

Informācija par aizdevumu fiziskajai personai
2013.gads
II. Aizpilda aizdevuma ņēmējs

Aizdevuma ņēmēja vārds, uzvārds

Aizdevuma ņēmēja personas kods

Adrese

Arnis Bērziņš

XXXXXX-XXXXX

Rīga, Brīvības iela 1

Nr. p.k.

Aizdevēja nosaukums

Reģistrācijas numurs/ personas kods

Rezidences valsts

Adrese

Aizdevuma izsniegšanas datums

Izsniegtā aizdevuma (tā daļas) apmērs

Aizdevuma atmaksas termiņš

1.

SIA „AD”

40000000001

Latvija

Rīga, Stabu iela 10

15.02.2012

38 500,49

15.02.2022

2.piemērs
Arnim Bērziņam līdz 2013.gada 31.decembrim saņemtā aizdevuma neatmaksātā daļa ir USD 42 000 no SIA „AD”. Aizdevuma neatmaksātā daļa latos pēc Latvijas Bankas noteiktā kursa 2013.gada 31.decembrī Ls 21 630 (42 000 x 0,515), aizdevuma neatmaksātās daļas apmērs eiro 30 776,72 (21 630/0,702804).

Informācija par aizdevumu fiziskajai personai
2013.gads
II. Aizpilda aizdevuma ņēmējs
 

Aizdevuma ņēmēja vārds, uzvārds

Aizdevuma ņēmēja personas kods

Adrese

Arnis Bērziņš

XXXXXX-XXXXX

Rīga, Brīvības iela 1

Nr. p.k.

Aizdevēja nosaukums

Reģistrācijas numurs/ personas kods

Rezidences valsts

Adrese

Aizdevuma izsniegšanas datums

Izsniegtā aizdevuma (tā daļas) apmērs

Aizdevuma atmaksas termiņš

1.

SIA „AD”

40000000001

Latvija

Rīga, Stabu iela 10

01.10.2011

30 776,72

01.10.2021

Atbildība

Ja aizdevuma ņēmējs nebūs sniedzis informāciju par viena aizdevēja līdz 2013.gada 31.decembrim izsniegtajiem aizdevumiem, kuru neatmaksātā daļa pārsniedz 15 000 EUR, tad šie aizdevumi tiks pielīdzināti ienākumam, kas gūts 2014.gada 1.janvārī.

Ja pēc 2016.gada 31.decembra tiks konstatēts, ka nedeklarētais, līdz 2013.gada 31.decembrim saņemtais aizdevums nav atmaksāts, tiks pieņemts, ka ienākums gūts tā taksācijas gada pēdējā dienā, par kuru nodokļu maksātājs vai VID var precizēt apliekamo ienākumu saskaņā ar likumu „Par nodokļiem un nodevām”.


[*] Informācija pieejama http://www.fktk.lv/ sadaļā „Tirgus dalībnieki”