Lietvedība

Lietvedības un personāla lietvedības dokumentu sistēmas izveide un nodrošināšana!

Piedāvājam:

  • Apsekot esošo lietvedības un personāla lietvedības sistēmu, iesniegt priekšlikumus tās uzlabošanai.
  • Izstrādāt Jūsu uzņēmumam atbilstošu nomenklatūrs komplektu ar nolikumu un atbildības žurnālu izstrādi.
  • Izveidot uzņēmuma lietvedības un personāla lietvedības sistēmu: sākot no lietu nomenklatūras un beidzot ar konkrētiem gan lietvedības, gan personāla lietvedības dokumentu paraugiem – izziņas, pilnvaras, rīkojumi, darba līgumi, amata apraksti u.tml.
  • Konsultēt darbiniekus jautājumos, kas saistīti ar pareizu dokumentu izstrādāšanu un noformēšanu un dokumentu aprites vešanu uzņēmumā.
  • Nodrošināt Jūsu uzņēmuma personāla lietvedības kārtošanu: noformēt darbinieku personas lietas, sagatavot un reģistrēt personālsastāva rīkojumus, darba līgumus, rīkojumus par atvaļinājumiem un komandējumiem u.tml. dokumentāciju, kas saistīta ar personālu.
  • pie nepieciešamības izveikt arhivācijas darbus.

Savā darbā ievērojam LR normatīvos aktus, kuri reglamentē lietvedības un personāla lietvedības jautājumus – Darba likums, Civillikums, Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas noteikumi, Instrukcija par juridisko personu arhīvu dokumentu uzkrāšanu, uzskaiti, saglabāšanu un izmantošanu u.c.

Pareiza lietvedības un personāla lietvedības kārtošana atvieglos Jūsu uzņēmuma darbu!